Energetyka jądrowa a zmiana klimatu. W dyskusjach dotyczących dekarbonizacji światowej energetyki i transformacji energetycznej można spotkać głosy od „IPCC odżegnuje się od energii jądrowej” po „według IPCC atom jest niezbędny do realizacji
celów Porozumienia Paryskiego”
. Te dwie wersje trudno ze sobą pogodzić, postanowiliśmy więc sprawdzić, jak jest naprawdę.

Konferencja IPCC
Przedstawiciele IPCC podczas spotkania z publicznością podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. Od lewej dr Thelma Krug (wiceprzewodnicząca IPCC), dr Hoesung Lee (przewodniczący), dr Hans-Otto Portner (współprzewodniczący drugiej grupy roboczej), dr  James Ferguson Skea (współprzewodniczący trzeciej grupy roboczej). Zdjęcie: A. Kardaś.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) to ciało doradcze  ONZ, przygotowujące podsumowania badań naukowych na temat klimatu, jego zmiany, jej konsekwencji a także możliwości przystosowania się do niej („adaptacji”) oraz jej ograniczenia („mitygacji”). IPCC nie prowadzi własnych badań, opiera się jedynie na pracach publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Aby sprawdzić jego stanowisko na temat energetyki jądrowej, sięgnęliśmy do ostatniego raportu, gdzie kwestia ta jest opisana w rozdziale 2, wyszukując słowo ‘nuclear’ i tłumacząc wszystkie fragmenty dotyczące miksu energetycznego.

Na stronie 96, w podrozdziale „Szczegóły zmiany systemu energetycznego i użytkowania terenu w scenariuszach 1,5°C” (Properties of Energy and Land Transitions in 1.5°C Pathways), czytamy:

Przed rokiem 2050 roku odnawialne źródła energii (wliczając w to bioenergię, energię wodną, wiatrową i słoneczną) dostarczą 52-67% całości energii pierwotnej (przedział międzykwartylowy); udział węgla zmaleje do 1-7%, ze znacznym udziałem technologii wychwytu i składowania CO2 (sekwestracji, CCS). Od 2020 do 2050 roku energia pierwotna dostarczana przez ropę spadnie w większości scenariuszy o 39-77% (przedział międzykwartylowy). Zużycie gazu ziemnego zmniejszy się o 13-62% (przedział międzykwartylowy), przy czym niektóre scenariusze pokazują wyraźny wzrost jego zużycia, pod warunkiem powszechnego wykorzystaniu sekwestracji CO2 (CCS). (…) Energia pierwotna z bioenergii wyniesie w 2050 roku 40-310 EJ/rok (przedział minimum-maksimum), a z energii jądrowej 3-66 EJ/rok. Zakres odzwierciedla zarówno niepewności w rozwoju technologii jak i strategiczne wybory dotyczące portfolio działań mitygacyjnych.

Dalej na stronie 131, w podrozdziale „Zmiany udziału źródeł energii i pierwotnej w czasie” (Evolution of primary energy contributions over time), czytamy:

Energia jądrowa (EJ) zwiększa swój udział w większości scenariuszy 1,5°C (…), choć w niektórych scenariuszach zarówno  moc  zainstalowana w elektrowniach jądrowych jak i  udział EJ  w produkcji energii maleją (Rys. 2.15). W wielu scenariuszach i modelach rola energii jądrowej jest znacząco różna. Jedną z przyczyn tych różnic jest zależność przyszłego wykorzystania elektrowni jądrowych od ograniczeń związanych z preferencjami społecznymi przyjętymi w narracjach. (…) Część scenariuszy nie widzi roli dla energetyki jądrowej do końca stulecia, inne zaś prognozują produkcję energii z tego źródła w 2100 roku na poziomie do 95 EJ/rok [red.: czyli kilkanaście procent miksu energetycznego] (Rys. 2.15).

Produkcja energii w scenariuszach IPCC 1,5C
Rysunek. 2.15. Produkcja energii pierwotnej dla czterech przykładowych scenariuszy modelowych oraz scenariusza Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) (panel a), oraz względny udział różnych źródeł energii w tych scenariuszach w latach 2030, 2050 oraz 2100. Kategoria „inne źródła odnawialne” obejmuje m.in. energię wodną i geotermiczną. Czarna pozioma linia przerywana ilustruje stan na 2015 rok. Przedziały graniczne w dolnym panelu pokazują zakresy minimum-maksimum, zakres międzykwartylowy (prostokąty) oraz medianę (pozioma gruba linia).

Dane dotyczące globalnej produkcji energii z różnych źródeł pokazane są też w tabelach 2.6 (produkcja energii pierwotnej) oraz 2.7 (produkcja elektryczności).

Globalna produkcja energii pierwotnej w scenariuszach IPCC 1,5C
Tabela 2.6. Globalna produkcja energii pierwotnej w scenariuszach 1,5°C, zarówno bez przekroczenia progu, jak i z jego przekroczeniem. Podane są wartości mediany oraz pod nimi w nawiasach wartości maksymalne i minimalne spośród pełnego zakresu 85 przeanalizowanych scenariuszy ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. Współczynnik wzrostu w okresie 2020-2050 jest obliczony ze wzoru [(produkcja energii pierwotnej w 2050 roku)/(produkcja energii pierwotnej w 2020 roku)-1].
Globalna produkcja elektryczności w scenariuszach IPCC 1,5C
Tabela 2.6. Globalna produkcja elektryczności w scenariuszach 1,5°C, zarówno bez przekroczenia progu, jak i z jego przekroczeniem. Podane są wartości mediany oraz pod nimi w nawiasach wartości maksymalne i minimalne spośród pełnego zakresu 89 przeanalizowanych scenariuszy ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. Współczynnik wzrostu w okresie 2020-2050 jest obliczony ze wzoru [(produkcja energii pierwotnej w 2050 roku)/(produkcja energii pierwotnej w 2020 roku)-1].

Z przedstawionych przez IPCC scenariuszy wynika, że mediana prognozowanego na 2050 rok udziału energii jądrowej w globalnej produkcji energii pierwotnej wynosi 4,2%, w porównaniu z 60,8% udziału OZE. W przypadku samego wytwarzania elektryczności jest to odpowiednio 8,9% i 77,5%. Można więc powiedzieć, że IPCC w roli głównego źródła energii widzi OZE, energię jądrową zaś w roli źródła uzupełniającego.

O stanowisko IPCC w kwestii energetyki jądrowej zapytaliśmy również w czasie specjalnej telekonferencji dla prasy, która odbyła się tuż przed publikacją Specjalnego Raportu IPCC o ociepleniu o 1,5°C, 7 października 2018. Dr Joeri Rogelj z Grantham Institute (Imperial College London), główny autor drugiego rozdziału raportu, wyjaśnił, że na podstawie literatury dostępnej w terminie przygotowania opracowania nie była możliwa odpowiedź na pytanie, czy energetyka jądrowa jest niezbędnym elementem scenariuszy pozwalających na wypełnienie celów wyznaczonych w Porozumieniu paryskim. Jej wykorzystanie jest powszechnie zakładane przez badaczy, ponieważ jest to jedno z dostępnych i funkcjonujących źródeł energii. Aby jednoznacznie określić, czy EJ jest nieodzowna, konieczne byłoby jednak przeprowadzenie eksperymentu numerycznego (czyli prościej – obliczeń), w których raz by ją uwzględniono a raz nie. Jeśli ukażą się prace na ten temat, z pewnością zostaną uwzględnione w kolejnych raportach IPCC.

Zespół redakcyjny portalu „Nauka o klimacie”

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości