Chiny to jedno z państw, które szczególnie silnie odczuwa skutki zmiany klimatu. Należą do nich coraz częstsze i przynoszące coraz więcej strat powodzie. Specjalnie dla czytelników „Nauki o klimacie” prof. Zbigniew Kundzewicz podsumowuje projekcje dotyczące strat, jakie powodzie będą powodować w Chinach, jeśli globalne ocieplenie będzie dalej postępować.

Rysunek 1: Zalana droga w Shenzen (Chiny) w czerwcu 2008, zdjęcie: Chase Chesser, za Wikmedia (licencja CC BY 2.0).

Zawodowo zajmuję się hydrologią i klimatologią. Moją instytucją macierzystą jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, ale jestem też m.in. profesorem honorowym w Nanjing University of Information Science and Technology, gdzie prowadzę badania dotyczące prognozowanego wpływu zmiany klimatu na sytuację hydrologiczną w Chinach, w tym zagrożenie powodziowe i związane z tym straty gospodarcze.

Dotyczący tej kwestii artykuł mojego współautorstwa pt. Each 0,5°C of warming increases annual flood losses in China by more than 60 billion USD („Każde 0,5°C ocieplenia zwiększy roczne straty powodziowe w Chinach o ponad 60 miliardów USD”) został właśnie przyjęty do publikacji w prestiżowym Biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego (Bulletin of the American Meteorological Society, BAMS). Na potrzeby „Nauki o klimacie”, w której Radzie Naukowej mam przyjemność zasiadać, przygotowałem skrót tego artykułu.

Im cieplej, tym większe zagrożenie powodziowe

Modelowe projekcje na przyszłość pokazują, że – wraz z ociepleniem klimatu – ryzyko powodzi na większej części globu prawdopodobnie wzrośnie. Niebezpieczeństwo powodzi było w Chinach poważnym problemem od dawna i ryzyko powodziowe wciąż pozostaje wysokie. Udaje się zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych, ale w wielu latach straty powodziowe sięgają dziesiątek miliardów USD. W artykule przedstawiono prognozy zmian strat powodziowych w Chinach dla szeregu scenariuszy globalnego ocieplenia, od 1,5°C do 4,0°C powyżej temperatury sprzed epoki przemysłowej, z krokiem co pół stopnia.

Prognozy strat powodziowych w Chinach opierają się na symulacjach przepływu rzecznego za pomocą modelu hydrologicznego, którego warunki początkowe stanowiły dane klimatyczne pochodzące z ogólnych modeli cyrkulacji atmosfery.

Rysunek 2: Prognozowana częstość występowania wody stuletniej (przekraczanej średnio jeden raz na sto lat w okresie bazowym 1981-2010) w scenariuszach wzrostu średniej globalnej temperatury danej wielkości, podanej w górnych lewych rogach map. Mapy przedstawiają dla każdego punktu mediany projekcji za pomocą wielu modeli klimatu. Białe obszary na mapach pokazują tereny pustynne i piaszczyste, na których nie występują szkody gospodarcze. Źródło: Each 0,5°C of warming increases annual flood losses in China by more than 60 billion USD.
Rysunek 3: Wartości histogramu i przedziały niepewności pokazują odpowiednio medianę oraz wartości międzykwartylowe (25% i 75%) zakresu symulacji modelamidla całego obszaru Chin (patrz Ilustracja 1). Źródło: Each 0,5°C of warming increases annual flood losses in China by more than 60 billion USD.

Im więcej powodzi, tym większe straty

Dla oszacowania strat powodziowych wykorzystano scenariusze przyszłego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz funkcje przejścia z amplitudy przepływu rzecznego do strat ekonomicznych. Po uwzględnieniu zmiany klimatu (ocieplenie i wzrost intensywności opadów) oraz zmiany warunków społeczno-gospodarczych, okazuje się, że w przyszłości należy oczekiwać znaczącego wzrostu strat powodziowych w Chinach, szczególnie na terenach nizinnych, gdzie przewiduje się kontynuację szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu wartości infrastruktury. Obecne przepływy ekstremalne będą występowały częściej, a bogatsze społeczeństwo będzie miało coraz więcej do stracenia.

Rysunek 4: (a) średnia roczna powierzchnia obszarów dotkniętych przez powódź oraz (b) PKB regionów dotkniętych powodzią w okresie referencyjnym 1981-2010 (temperatura o 0,7°C wyższa niż w epoce przedprzemysłowej) oraz przy wzroście średniej globalnej temperatury o określoną wartość od 1,5 do 4°C. Grube linie pokazują medianę, a obszary cieniowane zakres międzykwartylowy 25-75% wyników 21 symulacji z użyciem modeli. Źródło: Each 0,5°C of warming increases annual flood losses in China by more than 60 billion USD.

Oczywiście PKB na terenach dotkniętych powodzią nie spada do zera, lecz jest tylko w pewnym stopniu redukowane. W rezultacie symulacji stwierdzono, że w scenariuszu biznes-jak-zwykle, przy ociepleniu do końca stulecia o ok. 4°C względem epoki przedprzemysłowej, szacuje się, że średnie roczne straty powodziowe w Chinach wzrosną aż 17-krotnie (przy czym zmiana klimatu będzie odpowiadać za wzrost strat o czynnik 2,25, a wzrost wartości zagrożonej infrastruktury za czynnik 7,56). W scenariuszu ograniczenia ocieplenia do poziomu 1,5°C, zgodnie z celem Porozumienia Paryskiego, straty powodziowe w Chinach wzrosną „tylko” 4-krotnie (przy czym zmiana klimatu będzie odpowiadać za wzrost strat o czynnik 1,32, a wzrost wartości zagrożonej infrastruktury za czynnik 3).

Skupiając się na zmianie klimatu, można powiedzieć, że każde pół stopnia wzrostu temperatury globalnej powyżej progu 1,5°C przekłada się na straty powodziowe w samych Chinach wyższe o średnio 67 mld dolarów rocznie. Jest to kolejny silny argument ekonomiczny na rzecz ograniczenia skali zmiany klimatu.

Prof. Zbigniew Kundzewicz

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości