Rodo

Administrator Danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Fundacja Edukacji Klimatycznej, Fundacja Edukacji Klimatycznej, Al. Wojska Polskiego 58/11, 01-503 Warszawa, KRS nr 0000883035, NIP 5252851616, w dalszej części zwana jako FUNDACJA. Administrator danych: Anna Sierpińska (anna.sierpinska@naukaoklimacie.pl).

RODO

to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Poniżej znajdą Państwo informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@naukaoklimacie.pl lub pod adresem: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

CelPodstawa prawna i obowiązek podanie danych osobowychWyjaśnieniaCzas przetwarzania
Kontakt w celu złożenia zapytania.Art. 6 ust. 1 lit. f)
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na zapytanie.
Dane, które zbieramy umożliwiają nam możliwość odpowiedzi na Państwa zapytanie. Zbieramy tylko dane, które są w tym celu niezbędne.Na czas udzielenia odpowiedzi oraz do 3 lat w celu zapewnienia rozliczalności.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W naszej działalności posługujemy się podwykonawcami, którzy dostarczają nam rozwiązań, które umożliwiają realizację celu w jakim zebraliśmy Państwa dane (podstawa prawna art.28 RODO). Podmioty te zwane także w RODO procesorami nie mogą działać w innych celach niż wyłącznie dostarczanie odpowiedniej usługi, nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają one wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie przez te podmioty Państwa danych osobowych jest podyktowane wyłącznie brakiem możliwości wykonania usługi bez ich posiadania, które ogranicza się najczęściej do ich podglądu (np. zaadresowana koperta przekazana w celu wysłania przesyłki). Aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są poufne, zawieramy z takimi podmiotami umowy w których zastrzegamy poufność Państwa danych. Poufność tych danych, jak w przypadku usług pocztowych może też wynikać z samej ustawy (tajemnica korespondencji). Podmioty te nie mogą także wykonywać żadnych nie zleconych przez nas operacji na Państwa danych. Wśród nich wyróżniamy w szczególności:

 • podmioty dostarczające usługi i oprogramowanie komputerowe w tym w szczególności usługi poczty elektronicznej, przestrzeń dyskową etc. które dostarczają nam rozwiązań informatycznych służących do obsługi naszej działalności;
 • podmioty świadczące usługi hostingu i poczty elektronicznej (w tym jej wysyłki).
 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania do Państwa przesyłek);
 • podmioty świadczące usługi płatnicze (o ile dochodzi do płatności);
 • podmioty świadczące usługi doradcze i prawne.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. FUNDACJA nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa i obowiązki

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez FUNDACJĘ, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z nami na adresy wskazane na wstępie niniejszego dokumentu. Korespondencję można dostarczyć osobiście, przesłać listem, a także e-mailem.

Zakres stosowania

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m. in od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez FUNDACJĘ Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

FUNDACJA nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.