CO2 pochodzi z oceanu.,
„(…) nie przekazuje się opinii międzynarodowej faktu, że najwięcej CO2 emitują oceany! A dwutlenek węgla produkowany przez światowy przemysł to zaledwie 4 procent całej rocznej emisji na Ziemi.”(Stanisław Żaryn)

Oceany rzeczywiście emitują ogromne ilości CO2 do atmosfery. Należy jednak pamiętać, że równoczesne pochłaniają one CO2 z atmosfery, a bilans tej wymiany – do czasu zanim zaczęliśmy na wielką skalę emitować CO2 ze spalania paliw kopalnych – był zrównoważony. Obecnie oceany pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż emitują. W rezultacie w atmosferze pozostaje tylko około połowy naszych emisji CO2. Reszta jest pochłaniana przez oceany i magazynowana w glebie. Pochłaniając emitowany przez nas dwutlenek węgla, woda w oceanach zwiększa swoją kwasowość, co precyzyjnie mierzymy. Innymi słowy: rosnąca kwasowość oceanów świadczy o tym, że oceany nie pozbywają się dwutlenku węgla, lecz przeciwnie – pochłaniają go. Niezależne pomiary izotopowego składu węgla w atmosferze i spadku zawartości tlenu w powietrzu dowodzą, że wzrost koncentracji dwutlenku węgla jest związany ze spalaniem paliw kopalnych i nie może pochodzić z oceanu.

Ocean

Ocean. Zdjęcie: Ginosphotos, Dreamstime.com

To, że nadmiarowy CO2 w atmosferze nie jest uwalniany przez ocean czy naturalne źródła na powierzchni lądu, lecz pochodzi ze spalania paliw kopalnych, wiemy z całą pewnością dzięki czterem kluczowym obserwacjom:

1. Spadek zawartości tlenu w powietrzu

W miarę jak rosną koncentracje CO2, w atmosferze spada zawartość tlenu. Jest go na szczęście na tyle dużo (21% czyli 209 500 ppm), że nie powinno go zabraknąć. Spadek koncentracji tlenu pokazuje, że nadmiarowy dwutlenek węgla nie jest wprowadzany do atmosfery w postaci gotowych cząsteczek CO2. Pochodzi on z utleniania związków węgla tlenem atmosferycznym, czyli po prostu spalania. Więcej na ten temat można dowiedzieć się np. na stronach Scripps Insitution of Oceanography.

2. Znane emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych

Na podstawie statystyk gospodarczych wiemy, że co roku w wyniku spalania paliw kopalnych do atmosfery uwalniane jest około 35 miliardów ton CO2. Gdyby za wzrost koncentracji dwutlenku węgla odpowiadał jakikolwiek inny proces, musiałby mieć on podobną wydajność.

3. Wzrost kwasowości oceanów

Obecne tempo wzrostu ilości CO2 w atmosferze to około 16 mld. ton rocznie. W atmosferze pozostaje tylko niecała połowa emitowanego przez nas gazu. Co dzieje się z resztą? Mniej więcej połowa jest rozpuszczana w oceanach, które w ciągu godziny pochłaniają około miliona ton naszych emisji CO2.

Zmiany koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu

Rysunek 1: Zmiany koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu w częściach na milion objętości (pomiary z Mauna Loa, linia czerwona, skala po lewej stronie), ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w wodzie morskiej w mikroatmosferach (pomiary z Aloha, linia niebieska) oraz kwasowość wody (pomiary z Aloha, linia zielona, skala po prawej stronie). (Doney i inni 2009)

Jak pokazuje Rysunek 1, oprócz wzrostu poziomu CO2 w powietrzu obserwujemy także wzrost jego zawartości w wodzie oceanicznej, oraz związany z tym wzrost kwasowości (czyli spadek pH). Gdyby to oceany uwalniały do atmosfery dwutlenek węgla, ich kwasowość malałaby.

4. Obserwacje składu izotopowego atmosferycznego CO2.

Węgiel w obiegu przyrodniczym występuje w postaci trzech izotopów: stabilne 12C i 13C oraz niestabilny 14C, powstający w atmosferze wskutek oddziaływania z promieniowaniem kosmicznym. W węglu będącym składnikiem paliw kopalnych nie występuje izotop 14C, który zdążył już ulec rozpadowi.

W organizmach żywych proporcja izotopowego węgla 12C i 13C jest taka sama, jak w pochodzących z nich kopalinach np. węglu, ropie naftowej i gazie ziemnym. W związku z tym węgiel (pierwiastek) pochodzący z organizmów i procesu fotosyntezy ma specyficzny „podpis”. W węglu znajdującym się w oceanach i atmosferze „podpis”, czyli proporcja izotopów 12C i 13C, jest nieco inny. Spalając węgiel zawarty w paliwach kopalnych, zmieniamy skład izotopowy atmosferycznego i oceanicznego CO2, co doskonale dokumentują dane pomiarowe.

Aleksandra Kardaś na podstawie Skeptical Science, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski